Jaarrekening Diaconie

Begroting Begroting Rekening Rekening
201 2020 2020 2019
Baten
Opbrengst uit bezittingen 1,525 2,345 1,494 2,366
Bijdragen gemeenteleden 4000 4,300 3,394 4,055
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen -
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves - 98,593
Totaal baten 5,525 6,645 103,481 6,421
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk & wereldwijd) 7,110 6,150 8,139 6,086
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 400 400 303 431
Inventarissen
Salarissen en vergoedingen 200 200 200 200
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 350 350 309 289
Lasten overige eigendommen en inventarissen 375 375 374 350
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves 98,593
Totaal lasten 8,435 7,475 107,918 7,356
Resultaat verslagjaar -2,910 -830 -4,436 -935