Jaarrekening Diaconie

Begroting Rekening Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 1.400 1.651 1.376
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 100 109 118
Bijdrage van leden en anderen 100 313 0
Door te zenden collecten en giften 3.000 4.469 3.394
Totaal baten A 4.600 6.542 4.888
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 350 340 374
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 750 643 759
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 350 269 303
Salarissen en vergoedingen 200 200 200
Kosten beheer, administartie en archief 300 97 170
Rentelasten/bankkosten 150 143 139
Diaconaal werk plaatselijk 1.750 1.504 2.148
Diaconaal werk regionaal/landelijk 500 199 -
Diaconaal werk wereldwijd 1.000 - 746
Afdrachten door te zenden collecten en giften 3.050 5.477 4.487
Totaal lasten A 8.400 8.872 9.325
Operationeel resultaat (A) -3.800 -2.330 -4.436
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 263 98.593
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) 0 263 98.593
Resultaat verslagjaar (A+B) -3.800 -2.067 94.156
Mutaties bestemmingsreserves / -fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves - - -
Onttrekking bestemmingsfondsen - - -
Toevoeging bestemmingsreserves 0 -263 -98.593
Toevoeging bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves / -fondsen (C) 0 -263 -98.593
Resultaat naar Algemen reserve (D) -3.800 -2.330 -4.436